– چی شده؟
+ هیچی نیست 🥲

تریدرا بیان بگن پوزیشناشون در چه حاله، کامنت کنید برامون👇🏻👇🏻👇🏻