صندوق بین‌المللی پول به CBDC و استاندارد های جهانی کریپتو توصیه می‌کند که ثبات مالی خود را حفظ کنند.

سیاست های جدید توصیه شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از خطرات مالی مرتبط با پذیرش رمزنگاری جهانی است.صندوق بین‌المللی پول مجموعه ای از سیاست های قابل اجرا برای بازار های نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه را برای اطمینان از ثبات مالی در میان پذیرش رمزنگاری جهانی منتشر کرد.

صندوق بین‌المللی پول با استناد به افزایش چشمگیر ارزش بازار های رمزنگاری با وجود روند نزولی از می ۲۰۲۱ به این دارایی های رمزنگاری به انوان ابزاری برای پرداخت سریعتر و همچنین ارزانتر اعتقاد دارد.این صندوق توصیه می‌کند برای بهبود شرایط نظارت خود را افزایش دهند.

Source:https://cointelegraph.com/news/imf-recommends-cbdc-and-global-crypto-standards-for-financial-stabilityمنبع