برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت :

۱- فیبوناچی:
در فیبوناچی ریتریسمنت آخ…

برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت : ۱- فیبوناچی: در فیبوناچی ریتریسمنت آخ…

برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت : ۱- فیبوناچی: در فیبوناچی ریتریسمنت آخرین سقف و کف را متصل کنید و سطوح اصلی را مشخص کنید… ۲- شکست و پولبک: برای رسم یک خط ترند صحیح، حداقل به سه نقطه نیاز دارید. منتظر واکنش قیمت به این خط باشید… ۳- ساختار بازار: با...
برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت :

۱- فیبوناچی:
در فیبوناچی ریتریسمنت آخ…

برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت : ۱- فیبوناچی: در فیبوناچی ریتریسمنت آخ…

برای ورود به یک روند منفی و پوزیشن شورت : ۱- فیبوناچی: در فیبوناچی ریتریسمنت آخرین سقف و کف را متصل کنید و سطوح اصلی را مشخص کنید… ۲- شکست و پولبک: برای رسم یک خط ترند صحیح، حداقل به سه نقطه نیاز دارید. منتظر واکنش قیمت به این خط باشید… ۳- ساختار بازار: با...