.
لایتنینگ شبکه‌ لایه دوم یا آف‌چین بر بلاک‌چین بیت‌کوین بوده و برای تسهیل تراکن…

. لایتنینگ شبکه‌ لایه دوم یا آف‌چین بر بلاک‌چین بیت‌کوین بوده و برای تسهیل تراکن…

. لایتنینگ شبکه‌ لایه دوم یا آف‌چین بر بلاک‌چین بیت‌کوین بوده و برای تسهیل تراکنش‌های همتابه‌همتای سریع ایجاد شده است. این شبکه منحصر به بیت‌کوین نیست و رمزارز‌های دیگری مانند لایت‌کوین نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. لایتنینگ امکان جابه‌جایی بیت‌کوین بدون ثبت تک‌تک...