سیستم معاملاتی ، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌ک…

سیستم معاملاتی ، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌ک…

📌 سیستم معاملاتی ، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌کند تا اولا تکلیفش را با بازار روشن نموده و هنگام مواجه با شرایط مختلف غافلگیر نشود. دوما بتواند در بلندمدت به برایند مثبتی دست یابد. 📌 مجموعه قوانین یک سیستم معاملاتی باید بتواند پاسخ‌های...