.
وزیر دارایی زیمباوه در جمعی از مقامات این کشور بیان کرده است:
اکنون نادیده گرف…

. وزیر دارایی زیمباوه در جمعی از مقامات این کشور بیان کرده است: اکنون نادیده گرف…

. وزیر دارایی زیمباوه در جمعی از مقامات این کشور بیان کرده است: اکنون نادیده گرفتن ارزهای دیجیتال و فرار از آن غیر ممکن شده است، ۳۰٪ از جوانان زیمباوه در بازار رمز‌ارزها سرمایه گذاری نموده اند! . ما آماده ارائه طرح های تشویقی در خصوص رمز‌ارزها هستیم. . علیرغم صحبت‌های...