:

بعضی افراد با حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران بهره می برند. بسیار اتفاق می …

: بعضی افراد با حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران بهره می برند. بسیار اتفاق می …

: بعضی افراد با حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران بهره می برند. بسیار اتفاق می افتد که افراد در کوتاه ترین زمان ممکن به کمک تجربه های دیگران به مسایل جدیدی دست می یابند. در حالی که اگر خود اتکا بودند، برای رسیدن به آن، باید زمان های متمادی و هزینه های هنگفت صرف می...