.
ازجمله راه‌حل‌های نهایی برای بازیابی ترا، هاردفورک Terra2، اسنپ‌شات از همه هول…

. ازجمله راه‌حل‌های نهایی برای بازیابی ترا، هاردفورک Terra2، اسنپ‌شات از همه هول…

. ازجمله راه‌حل‌های نهایی برای بازیابی ترا، هاردفورک Terra2، اسنپ‌شات از همه هولدینگ‌ها پیش از فروپاشی و ایجاد لونا۲ جدید، ایجاد زنجیره بهتری از لونا۲ و UST2، ایجاد استخر برای جبران پگ شدن UST قدیمی و در نهایت ایجاد سیستم جدید عنوان شده است. . سی‌زی به این شیوه واکنش...