امضای اشنور(schnorr signature) چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

امضای اشنور(schnorr signature) چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:12 دقیقه قبلجالب است بدانید که ایجاد سیستم مالی غیرمتمرکز و بی‌نیاز از اعتماد، بیش از هر چیز به اعتماد احتیاج دارد؛ شاید متناقض به نظر برسد اما منظور از بی‌نیاز از اعتماد، عدم نیاز به اعتماد به شخصی ثالث (اعم از فردی، گروه یا دولت) است. برای نیل به چنین هدفی...