:

پولبک یک فرصت بسیار عالی برای خرید محسوب می‌شود! برای مثال فرض کنید که قیمت ی…

: پولبک یک فرصت بسیار عالی برای خرید محسوب می‌شود! برای مثال فرض کنید که قیمت ی…

: پولبک یک فرصت بسیار عالی برای خرید محسوب می‌شود! برای مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در حال افزایش است و روز به روز سود بیشتری را نصیب خریداران می‌کند. با قیمت بالا خرید کردن ریسک است؛ اما بعد از کوچکترین اتفاق برای پولبک اکثر سرمایه‌گذاران سود خود را از سهام خارج...