شناسایی روند جهت شروع معامله… همیشه قبل از شروع معامله روند کلی را شناسایی کنی…

شناسایی روند جهت شروع معامله… همیشه قبل از شروع معامله روند کلی را شناسایی کنی…

شناسایی روند جهت شروع معامله… همیشه قبل از شروع معامله روند کلی را شناسایی کنید و طبق روند کلی معامله کنید… اگر مبتدی هستید به هیچ عنوان بر خلاف روند، هرچند کوتاه معامله نکنید… در صورتی که این دو حالت نباشد، در یک روند درجا به سر می‌بریم و باید طبق...