الگوی پرقدرت راوندینگ

راوندینگ یک الگوی ادامه دهنده است و زمانی که در یک روند م…

الگوی پرقدرت راوندینگ راوندینگ یک الگوی ادامه دهنده است و زمانی که در یک روند م…

الگوی پرقدرت راوندینگ راوندینگ یک الگوی ادامه دهنده است و زمانی که در یک روند مثبت تشکیل میشود، میتواند قیمت را در جهت مثبت، حداقل به اندازه عمق راوندینگ افزایش دهد… شناسایی الگو به شکل الگو، شرایط اندیکاتور ها و حجم معاملات بستگی دارد…...