.
سازمان بازار اوراق بهادار اروپا (ESMA) می‌خواهد بداند استاندارد نظارتی موجود ن…

. سازمان بازار اوراق بهادار اروپا (ESMA) می‌خواهد بداند استاندارد نظارتی موجود ن…

. سازمان بازار اوراق بهادار اروپا (ESMA) می‌خواهد بداند استاندارد نظارتی موجود نیاز به انجام اصلاحات دارد یا برای استفاده در فناوری دفتر کل توزیع‌شده مناسب‌ خواهد بود. این سازمان در انتظار نظر سهامداران در زمینه نظارت بر امنیت سیستم و استفاده از فناوری بلاک‌چین در...