برنامه سلامت و تناسب اندام Sweat Economy مبلغ 13 میلیون دلار از توکن فروشی خصوصی جمع آوری کرد

برنامه سلامت و تناسب اندام Sweat Economy مبلغ 13 میلیون دلار از توکن فروشی خصوصی جمع آوری کرد

زمان خبر:2 دقیقه قبلاپلیکیشن Sweat Economy که فعالیتش به صورت حرکت برای کسب درآمد (Move-to-earn) است، ۱۳ میلیون دلار در یک توکن فروشی خصوصی به رهبری Electric Capital ،Spartan Capital ،OKX Blockdream Ventures ،Goodwater Capital و GSR Ventures جمع آوری کرد.این بودجه...