معرفی کتاب سرمایه گذاری در کدام بازار اثر دبورا اوون

معرفی کتاب سرمایه گذاری در کدام بازار اثر دبورا اوون

گاهی ناتوانی ما در درک ماجراها به این دلیل نیست که آنها سخت، پیچیده یا عجیب هستند. بلکه به این دلیل است که ما از فاصله اشتباهی و یا از زاویه اشتباهی به آنها نگاه می‌کنیم؛ یعنی گاهی بسیار نزدیک هستیم و گاهی بسیار دور. در این نوشتار به سراغ کتاب «سرمایه گذاری در کدام...