.۱
آدرس‌های بیش‌از ده بیت‌کوین، طی روز‌های اخیر بیشتر نقش خریدار را در بازار ایف…

.۱ آدرس‌های بیش‌از ده بیت‌کوین، طی روز‌های اخیر بیشتر نقش خریدار را در بازار ایف…

.۱ آدرس‌های بیش‌از ده بیت‌کوین، طی روز‌های اخیر بیشتر نقش خریدار را در بازار ایفا کردند و تعداد آن‌ها درحال افزایش بود. این خرید‌ها در کف کانال صعودی بیت‌کوین شکل گرفته و بسیاری معتقد بودند که این موضوع می‌تواند نشان از آغاز روندی صعودی برای بیت‌کوین باشد. . اما روز...