بیوگرافی پیرامون قیاس آکسی اینفینیتی و ایلوویوم

بیوگرافی پیرامون قیاس آکسی اینفینیتی و ایلوویوم

کایران وارویک (Kieran Warwick) با برادرانش آرون و گرانت، بازی ایلوویوم را ایجاد کرد که یک نوع بازی برای کسب درآمد یا play-to-earn است. در مقایسه ایلوویوم و آکسی اینفینیتی، کایران وارویک معتقد است که آکسی اینفینیتی محکوم به شکست است. در ادامه مقایسه ایلوویوم و آکسی...