.
اگر به ایموجی نمودار صعودی دقت کنید، متوجه می‌شوید باوجودی که این نمودار نشانگ…

. اگر به ایموجی نمودار صعودی دقت کنید، متوجه می‌شوید باوجودی که این نمودار نشانگ…

. اگر به ایموجی نمودار صعودی دقت کنید، متوجه می‌شوید باوجودی که این نمودار نشانگر رشد است، با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. اما چرا؟ باید گفت در ژاپن مفاهیم رنگ‌ها در بازارهای اقتصادی با دیگر کشورها متفاوت است. به این معنی که رنگ قرمز، رنگ قدرت بوده و نشانگر صعود در نظر...