.
شبکه وان اینچ در دور دوم جذب سرمایه خود موفق به جذب ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه شده…

. شبکه وان اینچ در دور دوم جذب سرمایه خود موفق به جذب ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه شده…

. شبکه وان اینچ در دور دوم جذب سرمایه خود موفق به جذب ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه شده است. . بنابر برنامه‌ ۱ اینچ هدف اولیه در این جذب سرمایه ۷۰ میلیون دلار بوده است که با مشارکت بهتر سرمایه گذاران بیش از دو برابر این هدف جذب سرمایه صورت گرفته است. . رهبری این جذب سرمایه...