.
نماینده وزیر اقتصاد درباره ای‌نماد گفت ای‌نماد نباید برای بخش خصوصی اجباری باش…

. نماینده وزیر اقتصاد درباره ای‌نماد گفت ای‌نماد نباید برای بخش خصوصی اجباری باش…

. نماینده وزیر اقتصاد درباره ای‌نماد گفت ای‌نماد نباید برای بخش خصوصی اجباری باشد. در این نشست، نماینده بخش خصوصی اعلام کرد که ای‌نماد تاثیری بر جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است. از سوی دیگر، از آنجایی که فضای کسب‌و‌کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت...