.
شاید بدانید که دوج‌کوین در ابتدا وایت‌پیپری برای بیزنس خود ارائه نداد؛ بااین‌و…

. شاید بدانید که دوج‌کوین در ابتدا وایت‌پیپری برای بیزنس خود ارائه نداد؛ بااین‌و…

. شاید بدانید که دوج‌کوین در ابتدا وایت‌پیپری برای بیزنس خود ارائه نداد؛ بااین‌وجود در سال جاری این کوین به شهرت زیادی رسید و واجب شد که وایت‌پیپر خود را تنظیم کند. حال این وایت‌پیپر یا همان برنامه و طرح کاری در وب‌سایت رسمی دوج‌کوین منتشر شده و در آن برنامه‌های آینده...