شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟

 بارھا مشاهده کردید که نمودار استاپ شما را م…

شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟ بارھا مشاهده کردید که نمودار استاپ شما را م…

❌شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟❌ 🥸🥸 بارھا مشاهده کردید که نمودار استاپ شما را میزند و بعد در جھت پیش بینی شما حرکت می کند. ✅این مورد بیشتر در مواقعی انجام می شود که حمایت یا مقاومت ها قوی تری وجود دارد و مقدار نقدینگی زیادی در این مناطق قرار دارد.(خیلی از افراد حد...