بانک مرکزی در ادامه خبر منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های “واریز به” کارت، بی…

بانک مرکزی در ادامه خبر منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های “واریز به” کارت، بی…

بانک مرکزی در ادامه خبر منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های “واریز به” کارت، بیان کرده است: “این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و با دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد...