:كپشن مطالعه شود
يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:كپشن مطالعه شود يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:❌كپشن مطالعه شود❌ يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه هاي مختلف از يكديگر است به اين معنا كه مباحث تحليل گري را وارد مباحث معامله گري مي كنند و يا اينكه براي حجم ورود به موقعيت هيچ برنامه مشخصي را دنبال نمي كنند . اين جداسازي مي تواند روحيه...