.
بنابر گزارش بلومبرگ چین در ماه نوامبر بالغ بر ۱۸ میلیون بشکه معادل ۶۰۰ هزار بش…

. بنابر گزارش بلومبرگ چین در ماه نوامبر بالغ بر ۱۸ میلیون بشکه معادل ۶۰۰ هزار بش…

. بنابر گزارش بلومبرگ چین در ماه نوامبر بالغ بر ۱۸ میلیون بشکه معادل ۶۰۰ هزار بشکه روزانه نفت خام از ایران وارد کرده است و این رقم افزایش بیش از ۴۰ درصدی در مقابل ماه اکتبر را نشان می‌دهد. . این میزان واردات بالاترین رکورد از میان تابستان به حساب می‌آید. . این رشد...