پاسخ خود در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید
.
لورج منطقی به نظر شما چه رقمی می‌باشد…

پاسخ خود در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید . لورج منطقی به نظر شما چه رقمی می‌باشد…

پاسخ خود در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید . لورج منطقی به نظر شما چه رقمی می‌باشد؟ . اهمیت: مهم . با شرط ایزوله بودن معامله دو درصد است. در غیر این صورت به حجم نقدینگی حساب ارتباط دارد. نکته دیگر کسر کارمزد به ازای مدت زمان باز بودن معامله است، در واقع وقتی شما معامله...