.
بنا بر دستورالعمل‌ منتشرشده از سوی بانک مرکزی، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت…

. بنا بر دستورالعمل‌ منتشرشده از سوی بانک مرکزی، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت…

. بنا بر دستورالعمل‌ منتشرشده از سوی بانک مرکزی، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل یا غیرفعال به شرح زیر است: . حداکثر فعالیت مجاز مالی واریز و برداشت برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار و غیرفعال...