شما تا به حال تجربش کردید؟…

شما تا به حال تجربش کردید؟…

شما تا به حال تجربش کردید؟   تعداد بازدید: 63 پست های مرتبط: شما روند بازار رو چگونه پیش‌بینی کردید؟… شما شت‌کوین هاتون رو چکار کردید؟… شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟ بارھا مشاهده کردید که نمودار استاپ شما را م… ‌ هولد کردید یا چی؟ منبع:...