.
طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجرب…

. طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجرب…

. طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌ و برای اولین بار در تاریخ به ۱۰ میلیون آدرس رسیده‌اند. باوجوداینکه این شاخص همیشه طی تاریخ صعودی بوده و نوسانات کمی را تجربه کرده است، صعود در این شرایط بازار نشان از این دارد که...