.۱
شاخص نزدک با اخبار جنگ ریزشی شدید را تجربه کرده است؛ اما توانست به‌خوبی خود ر…

.۱ شاخص نزدک با اخبار جنگ ریزشی شدید را تجربه کرده است؛ اما توانست به‌خوبی خود ر…

.۱ شاخص نزدک با اخبار جنگ ریزشی شدید را تجربه کرده است؛ اما توانست به‌خوبی خود را بازیابی کند و حتی کندل خود را سبز ببندد. .۲ شاخص S&P 500 نیز کندل هفته گذشته خود را به‌خوبی بسته است؛ اما این هفته شروع خوبی نداشته و درحال حاضر سطوح ۳۸۰۰ و ۳۴۰۰ می‌تواند حمایت‌های...