تحلیل موجی بیتکوین و دو پلن محتمل در میان مدت…

پلن اول با توجه به اینکه در مو…

تحلیل موجی بیتکوین و دو پلن محتمل در میان مدت… پلن اول با توجه به اینکه در مو…

تحلیل موجی بیتکوین و دو پلن محتمل در میان مدت… پلن اول با توجه به اینکه در موج سوم اصلاح قرار گرفتیم، موج سوم اصلاح با ایجاد یک زیگزاگ پنچ سه پنج به کار خود در محدوده بیست و هشت هزار پایان دهد و یک موج جدید صعودی آغاز میشود… پلن دوم ایجاد یک پنج موج کامل...