هیئت کارگری ایالات متحده از استارباکس به دلیل ادعاهای تلافی جویانه علیه اتحادیه شکایت کرد

هیئت کارگری ایالات متحده از استارباکس به دلیل ادعاهای تلافی جویانه علیه اتحادیه شکایت کرد

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس یک پرونده روز جمعه، مقامات کارگری ایالات متحده از یک دادگاه فدرال درخواست می کنند تا استارباکس را مجبور کند تا کارمندان فعالی را که به گفته آنها به دلیل کمپین اتحادیه خود اخراج شده اند، بازگرداند.رئیس هیئت ملی روابط کار فینیکس به دنبال صدور...