.
همانطور که در تحلیل قبلی گفته شده بود، سطح مهم یک دلاری برای کاردانو بسیار حائ…

. همانطور که در تحلیل قبلی گفته شده بود، سطح مهم یک دلاری برای کاردانو بسیار حائ…

. همانطور که در تحلیل قبلی گفته شده بود، سطح مهم یک دلاری برای کاردانو بسیار حائز اهمیت است و کاردانو برای شکست این محدوده کار بسیار سختی را پیش‌روی دارد، شکست محدوده ۴۵ هزار دلاری بیت‌کوین میتواند عاملی برای شکست این محدوده‌ در کاردانو باشد. . قیمت پس از پولبک به سطح...