:

خبري كه امروز واقعا حالمو بد كرد و انرژيمو گرفت . 
سايه ات بر سر ايران مي مان…

: خبري كه امروز واقعا حالمو بد كرد و انرژيمو گرفت . سايه ات بر سر ايران مي مان…

: خبري كه امروز واقعا حالمو بد كرد و انرژيمو گرفت . سايه ات بر سر ايران مي ماند استاد استقامت .🖤🖤🖤 #استاد_شجریان   تعداد بازدید: 83 پست های مرتبط: . یک استاد اقتصاد در دانشگاه کرنل بر این باور است که وعده استفاده از سیستم بلاک‌… : حضور يافتن در هر مكان و...