کپشن مهم
واقعا مهم ترین مساله در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه است و بعدش کسب سود…

کپشن مهم واقعا مهم ترین مساله در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه است و بعدش کسب سود…

💥کپشن مهم💥 واقعا مهم ترین مساله در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه است و بعدش کسب سود. اگر شما مبلغ یک میلیون تومان را نتونید مدیریت کنید و به این فکر باشید که این مبلغ کم و بی ارزش است و اگر از بین رفت مهم نیست مطمئن باشید با یک میلیارد تومان هم در این بازارها موفق نمی...