.
برای درک معنای سازمان خودگردان غیرمتمرکز یا همان DAO بیایید یک مثال را بررسی ک…

. برای درک معنای سازمان خودگردان غیرمتمرکز یا همان DAO بیایید یک مثال را بررسی ک…

. برای درک معنای سازمان خودگردان غیرمتمرکز یا همان DAO بیایید یک مثال را بررسی کنیم. فرض کنید وارد یک سینما می‌شوید و با دستگاه موجود یک بلیت خریداری می‌کنید. دستگاه پول را از شما می‌گیرد و بلیتتان را به شما می‌دهد. اما این انتهای کار نیست. این دستگاه می‌تواند یک‌سری...