.
به نقل از خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، مجازات اس…

. به نقل از خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، مجازات اس…

. به نقل از خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، مجازات استفاده غیرمجاز از برق در قوانین جدید پیشنهادی افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، جریمه‌ها ۳ تا ۵ برابر خواهند شد و در صورت تکرار، فرد متخلف علاوه بر ابطال جواز کسب به حبس نیز محکوم خواهد...