.
آنالیز داده‌های آن‌چین بیت‌کوین به نشان می‌دهد که:
.
– شاخص Netflow: جریان خرو…

. آنالیز داده‌های آن‌چین بیت‌کوین به نشان می‌دهد که: . – شاخص Netflow: جریان خرو…

. آنالیز داده‌های آن‌چین بیت‌کوین به نشان می‌دهد که: . – شاخص Netflow: جریان خروجی بیشتر از ورودی . – ذخیره ماینرها: رو به افزایش . – ذخیره در صرافی‌ها: رو به کاهش . – شاخص خروج ماینرها: فروشی مشاهده نمی‌شود . هیچ‌کدام از داده‌های کلیدی آن‌چین...