چه تعدادی از افراد در سال 2021 اکسی خریدند؟

چه تعدادی از افراد در سال 2021 اکسی خریدند؟

زمان خبر:20 دقیقه قبلجفری زیرلین(Jeffrey Zirlin)، یکی از بنیانگذاران و رهبر رشد بازی های غیرمتمرکز ویتنامی Sky Mavis، برخی از آمارهای آخرین روز سال 2020 را یاد آوری کرد.اینجا نشان دادیم که محصول شاخص او، Axie Infinity در 12 ماه گذشته چقدر پیش رفته است.صعود بی پایان...