.

دیسنترالند را می‌توان یک قاره جدید بر بلاک‌چین اتریوم دانست که به کاربران اجا…

. دیسنترالند را می‌توان یک قاره جدید بر بلاک‌چین اتریوم دانست که به کاربران اجا…

. دیسنترالند را می‌توان یک قاره جدید بر بلاک‌چین اتریوم دانست که به کاربران اجازه می‌دهد تا روی آن دارایی ایجاد کنند، تجربه‌های مختلفی داشته باشند و در موارد مختلفی از آن استفاده نمایند. یکی از این فعالیت‌ها خرید و فروش زمین است؛ زمینی که درگذشته صرفا مفهوم جایی برای...