‌‌‌
1.  وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید.
.
2.  در…

‌‌‌ 1. وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید. . 2. در…

‌‌‌ 1. وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید. . 2. در بخش Parcels and Estates زمین مورد نظر خود را با توجه به لوکیشن و قیمت انتخاب کنید. . 3. در بخش مشخص‌شده یا اقدام به خرید کرده و یا با انتخاب گزینه BID در مزایده شرکت کنید. . 4. در مرحله بعد...