هاسکینسون خودتنظیمی رمزارزهای دارای نرم افزار را به کنگره ارائه می کند

هاسکینسون خودتنظیمی رمزارزهای دارای نرم افزار را به کنگره ارائه می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلچارلز هاسکینسون،بنیانگذار کاردانو، به کنگره گفته است که باید مقرراتی را برای رمزارزها وضع کند، اما رعایت آن را به توسعه دهندگان نرم افزار واگذار کند.هاسکینسون ترتیب ایده آل برای مقررات ارزهای دیجیتال را به نحوه عملکرد خود تنظیمی بانکی در جلسه...