.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران گفته است که بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعد…

. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران گفته است که بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعد…

. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران گفته است که بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعداد مجوز‌هایی که در اختیارشان بود، مطلع نبودند یا برخی از آن‌ها را مخفی می‌کردند که با مصوبه سال ۹۹ مجلس، امکان تغییر این مسیر ایجاد شد. سه دسته مانع بر سر شروع یک فعالیت اقتصادی وجود داشت....