.
بیانیه‌های بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تصمیمات دشواری را پیش‌ر…

. بیانیه‌های بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تصمیمات دشواری را پیش‌ر…

. بیانیه‌های بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تصمیمات دشواری را پیش‌رو دارند. برای مثال رئیس سازمان فدرال رزرو آمریکا اخیرا با اشاره به تورم شدید در این کشور اشاره کرد که فدرال رزرو میزان خرید دارایی‌های دولتی را با سرعت بیشتری کاهش خواهد داد. بر اساس...