کریگ دیویت از ریپل، نایب رئیس شورای پرداخت سریع ایالات متحده شد

کریگ دیویت از ریپل، نایب رئیس شورای پرداخت سریع ایالات متحده شد

زمان خبر:7 دقیقه قبلعلیرغم فشارهای نظارتی از سوی SEC ایالات متحده، مدیر ارشد محصول ریپل یکی از پست های برتر در شورای پرداخت سریع ایالات متحده را دریافت کرده است.کریگ دیویت از ریپل، نایب رئیس جدید FPC استآقای کریگ دیویت (Craig DeWitt) در توییتر جزئیات انتصاب جدید خود...