: توصیه مالی همیشه برای هرکس در هر جایگاهی راه گشا است. و تفاوتی هم نمی کند که ب…

: توصیه مالی همیشه برای هرکس در هر جایگاهی راه گشا است. و تفاوتی هم نمی کند که ب…

: توصیه مالی همیشه برای هرکس در هر جایگاهی راه گشا است. و تفاوتی هم نمی کند که به چه میزان ثروت در اختیار دارد. اگر دیو رمزی را نمی شناسید باید بگوییم که او، یکی از معروف‌ترین بازرگانان و مدیران مالی آمریکایی قرن بیست و یکم است که دارای هوش مالی بسیار بالایی می باشد....