.
 وزارت اقتصادی و دارایی امروز در حالی از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی ر…

. وزارت اقتصادی و دارایی امروز در حالی از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی ر…

. وزارت اقتصادی و دارایی امروز در حالی از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد که محور نخست آن بر هدایت اعتبارات بانکی به‌سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است. . بر اساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز،...