برزیل واحد تحقیق اختصاصی را برای رمزرازها ایجاد می کند

برزیل واحد تحقیق اختصاصی را برای رمزرازها ایجاد می کند

زمان خبر:9 ثانیه قبلجرایم رمزارزی دارای چندین ویژگی هستند که شناسایی آن ها توسط واحدهای اطلاعاتی سنتی را دشوار می کند. به همین دلیل است که برخی از کشورها بخشی از بودجه خود را به ایجاد منابع برای مقابله با این جنایات مربوط به فناوری جدید اختصاص داده اند. برزیل، کشوری...