وقتي كه تو يه جاده صاف در حال رانندگي هستيم اگر دستمون رو از روي فرمون برداريم م…

وقتي كه تو يه جاده صاف در حال رانندگي هستيم اگر دستمون رو از روي فرمون برداريم م…

وقتي كه تو يه جاده صاف در حال رانندگي هستيم اگر دستمون رو از روي فرمون برداريم 🚘ماشين راه خودشو ميره تو اين حالت فرقي نداره يه بچه پشت فرمون باشه👶، يه نفر كه تازه گواهينامه گرفته 🧑‍🦱و يا يه راننده پايه يك با ٢٠ سال سابقه 👨‍🦳. ماشين داره راهشو ميره و مشكلي پيش نمياد...