مجلس مطالبات مالباختگان راپیگیری می‌کند
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و …

مجلس مطالبات مالباختگان راپیگیری می‌کند ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و …

مجلس مطالبات مالباختگان راپیگیری می‌کند ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرده است؛ دنیای ارز دیجیتال، دنیای پرمخاطره‌ای است. بسیاری از مردم با انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب سود یا با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌های خود در شرایط تورمی،...